ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555
dot
bulletปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา2555
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
bulletไหว้พระ 9 วัดอำนาจเจริญ
bulletบัญชีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletร้านอาหารแนะนำ
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว
bulletฮีตสิบสอง
bulletเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวอำนาจเจริญ
bulletยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยว
dot
ข้อมูลการกีฬา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์กีฬา
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดอำนาจเจริญ
bulletหออัครศิลปิน
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
bulletอนุสาร อสท.
bulletข่าวสารโฮมสเตย์
bulletศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
bulletชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์
dot
มุมดาวน์โหลด
dot
bulletเกมส์
bulletวีดีโอท่องเที่ยวไทย
bulletเพลง
bulletเว็บบอร์ด
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletบริการยื่นแบบเสียภาษี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
     1.  ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     2.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเครือข่ายชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
     5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
     6.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร/โทรสาร 0 4545 1152